Yoshi (Takahashi) Kanemori
Minidoka

Brick #877   Wall Location  Column: 90   Row: 34

Camps
  • Minidoka