Shinzo Echigoshima
Minidoka

Brick #1718   Wall Location  Column: 79   Row: 22

Camps
  • Minidoka